Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Chen Xiao (陈晓)

Main costume drama works

 • A Dream of Splendor (Gu Qian Fan)
 • Nothing Gold Can Stay (Shen Xingyi)
 • The Qin Empire III (Mi Yan)
 • The Three Heroes and Five Gallants (Bai Yutang)
 • Legend of Lu Zhen (Gao Zhan)

To be announced

 • Long Life Long Street (Main Role)
 • The Ingenious One (Main Role)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Chen Xingxu (陈星旭)

Main costume drama works

 • Goodbye My Princess (Li Chengyin)
 • The Legend of the Condor Heroes 2017 (Yang Kang)

To be announced

 • Love When The Stars Fall (Shao Dian You Qin)
 • Feng Lai Qi (Main Role)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Cheng Yi (成毅)

Main costume drama works

 • The Imperial Age (Young Zhu Di)
 • Love and Redemption (Yu Sifeng)
 • The Promise of Chang'an (Xiao Chengxu)
 • Stand by Me (Qi Yan)

To be announced

 • Immortal Samsara (Tang Zhou)
 • Fox Spirit Matchmaker: Zhu Ye (Main Role)
 • Si Hai Zhong Ming(Main Role)
 • The Lotus Casebook (Li Lian Hua)
 • General Order (Main Role)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Gong Jun (龚俊)

Main costume drama works

 • Word of Honor (Wen Ke Xing)
 • The Player (Ren Yi Xia)
 • Unique Lady (Zhong Wu Mei)

To be announced

 • Legend of Anle (Crown Prince Han Ye)
 • Fox Spirit Matchmaker: Yue Hong (Main Role)
 • Si Ming (Main Role)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Jeremy Tsui (徐正溪)

Main costume drama works

 • The Autumn Ballad (Liang Yi)
 • Legend of the Phoenix (Wei Guang)
 • Novoland: The Castle in the Sky 2 (Xue Jingkong)

To be announced

 • Chong Zi (Luo Yin Fan)
 • Braveness of the Ming (Ximen Jing)
 • Zao Zuo Shi Guang (Ji Yuan Chao)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Joseph Zeng (曾舜晞)

Main costume drama works

 • Heroes (Wang Xiao Shi)
 • Rebirth For You (Li Qian)
 • Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber (Zhang Wuji)

To be announced

 • The Lotus Casebook (Fang Duo Bing)
 • Qian Xiang Yin (Lei Xiu Yuan)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Leo Wu (吴磊)

Main costume drama works

 • Nirvana in Fire (Fei Liu)
 • The Long Ballad (Ashile Sun)
 • The Legend of Qin (Zi Ying)
 • The Imperial Doctress (Zhu Jianshen)
 • Battle Through the Heavens (Xiao Yan)

To be announced

 • Love Like the Galaxy (Ling Bu Yi)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Liu Xueyi (刘学义)

Main costume drama works

 • Ancient Love Poetry (Tian Qi)
 • Love and Redemption (Hao Chen)

To be announced

 • Love Never Fails (Jin Xiu)
 • Hua Mei (Lu Yu Huo)
 • Shao Nian Ge Xing (Wu Xin)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Li Yifeng (李易峰)

Main costume drama works

 • Mirror: Twin Cities (Su Mo)
 • Noble Aspirations 1, 2 (Zhang Xiaofan)
 • The Joyfully Pretty Enemy (Chen Sanliu)
 • Swords of Legends (Baili Tusu)

To be announced

 • Noble Aspirations 3 (Zhang Xiaofan)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Luo Yunxi (罗云熙)

Main costume drama works

 • Ashes of Love (Runyu)
 • And The Winner Is Love (Shangguan Tou)
 • Fox in the Screen (Yu Yan)

To be announced

 • Till The End Of The Moon (Tan Tai Jin)
 • Immortality (Chu Wan Ning)
 • Step by Step Lotus (Main Role)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Ren Jialun (任嘉伦)

Main costume drama works

 • The Blue Whisper (Chang Yi)
 • One and Only (ZhouSheng Chen)
 • Love a Lifetime (Nalan Yue)
 • Under The Power (Lu Yi)
 • The Glory of Tang Dynasty (Li Chu)

To be announced

 • The Demon Hunter's Romance (Xuan Ye)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Tong Mengshi (佟梦实)

Main costume drama works

 • The Lady in Butcher's House (Xu Qing Jia)
 • The Taoism Grandmaster (Zhang Ling)
 • Colorful Bone (Chu Zizhong)

To be announced

 • Qian Qiu Ling (Mo Xiao)
 • You Are My Eternal Star (Lu Yuheng)
 • The New Version of the Condor Heroes (Yang Guo)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Wang Yibo (王一博)

Main costume drama works

To be announced

 • Private ShuShan College (Teng Jing)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Xiao Zhan (肖战)

Main costume drama works

 • The Untamed (Wei Wuxian)
 • Joy of Life (Yan Bingyun)
 • The Wolf (Ji Chong)
 • Jade Dynasty 1 (Zhang Xiao Fan)
 • Douluo Continent (Tang San)
 • Battle Through the Heavens (Lin Xiuya)

To be announced

 • The Longest Promise (Shi Ying)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Xu Kai (许凯)

Main costume drama works

 • Story of Yanxi Palace (Fucha Fuheng)
 • Royal Feast (Zhu Zhanji)
 • Ancient Love Poetry (Bai Jue)
 • Court Lady (Sheng Chumu)
 • Dance of the Sky Empire (Li Xuan)
 • Once Upon a Time in Lingjian Mountain (Wang Lu)
 • The Legends (Li Chenlan)

To be announced

 • Snow Eagle Lord (Dong Bo Xue Ying)
 • Wonderland of Love (Li Yi)
 • Sword and Fairy (Main Role)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Yang Yang (杨洋)

Main costume drama works

 • Who Rules The World (Feng Lanxi)
 • The Dream of Red Mansions 2010 (Jia Baoyu)
 • Martial Universe (Lin Dong)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Zhang Ruoyun (张若昀)

Main costume drama works

 • Sword Snow Stride (Xu Fengnian)
 • Joy of Life (Fan Xian)
 • Wu Xin: The Monster Killer (Zhang Xianzong)

To be announced

 • Joy of Life: Season 2 (Fan Xian)
 • Da Ming Under Microscope (Shuai Jia Mo)
 • The Fated General (Huo Qu Bing)
 • Feng Ba Jiu Tian (Main Role)
 • Swords and Love Main Role)
 • Judge Di's Mystery (Support Role)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Zhang Wanyi (张晚意)

Main costume drama works

 • Awakening Age (Chen Yan Nian)
 • Weaving a Tale of Love (Prince Cao)

To be announced

 • Liang Jing Shi Wu Ri (Main Role)
 • Lost You Forever (Qiang Xuan)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

 

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Zheng Yecheng (郑业成)

Main costume drama works

 • My Sassy Princess (Shen Yan)
 • Mirror: Twin Cities (Zhen Lan)
 • Royal Nirvana (Gu Fengen)
 • Bu Liang Ren (Li Xing Yun)

To be announced

 • An Eternal Thought (Bai Xiao Chun)
 • The Assassin (Zhu Jing)

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Updating......

Sources: Wikipedia, Douban, and MyDreamList.

Continue to read:

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas
Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

Top 23 Popular Actress in Chinese Costume Dramas

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas
Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

2022 Upcoming Chinese Wuxia & Xianxia Drama List

Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas
Top 19 Popular Male Actors in Chinese Costume Dramas

2022 Upcoming 11 Chinese Historical Dramas You Shouldn’t Miss

Creative License: The article is the author original, udner (CC BY-NC-SA 4.0) Copyright License. Share & Quote this post or content, please Add Link to this Post URL in your page. Respect the original work is the best support for the creator, thank you!
4 Comment(s) A文章作者 M管理员
 1. pelangis821

  Menunggu sampe kapan.. hmm

 2. pelangis821

  Drama yang seperti word of honor ada ga ya ?

  • Eddie

   Immortality (TBD) A League of Nobleman (TBD)

 3. pelangis821

  Suka Wang yi bo, xiao zhan dan Gong jun